Newsletter
*

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο
Αντιδήμαρχοι
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
Κοζάνη, 08/09/2014

Αριθμ. πρωτ.: 52601

Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
 
:
:
:
:
:
:
 
 
 
Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάπτυξης κ΄ Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού

Πλ. Νίκης 1 - Κοζάνη
50100 Κοζάνη
Στογιάννης Κων/νος
24613-50362-323-340
24610-23695
 
ΘΕΜΑ :« Ορισµός Αντιδηµάρχων»
 
 

Απόφαση 851/2014

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 
Έχοντας υπόψη:
 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  Διοίκησης  -  Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι κ΄ Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε΄ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 2890 – ΦΕΚ 630/20-03-2013 τεύχος Β΄) για το Δήμο Κοζάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 71.106.

5.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Κοζάνης εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να οριστούν μέχρι επτά (7) Αντιδήμαρχοι.

6.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3138/τ. Β’/27-11-2012)
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
 
 

Ορίζουµε Αντιδηµάρχους του Δήµου Κοζάνης με θητεία δυόμιση ετών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, τους Δηµοτικούς Συµβούλους:

 
 
1. Δεσποτίδη Κωνσταντίνο του Αθανασίου
 

2. Δημητριάδη Αχιλλέα του Κωνσταντίνου (χωρίς αντιμισθία)

 
3. Τασοπούλου Ελένη του Σωκράτη
 
4. Βαλαή Γεώργιο του Αστερίου
 

5. Πουτακίδη Αριστοτέλη του Ιωάννη (χωρίς αντιμισθία).

 
6. Ιωαννίδη Ιωάννη του Δημητρίου
 
7.  Ζαγάρα Ευθύμιο του Μιχαήλ
 
 

μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

 
 

1). Στον Δεσποτίδη Κωνσταντίνο του Αθανασίου τις αρµοδιότητες

 

- Της  εποπτείας  και  ευθύνης  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και  των αντίστοιχων  οργανικών  µονάδων  του  Δήµου  και  συγκεκριµένα    της Διεύθυνσης  των  Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού, Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- Της συντήρησης των σχολικών µονάδων Α΄ και Β΄ βαθµού
 

- Της εποπτείας και ευθύνης του Προγράµµατος Ανάπλασης Όψεων των Κτιρίων.

 

- Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του.

 

- Της εκπροσώπησης του  Δήµαρχου  σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

- Της δηµοτικής αστικής συγκοινωνίας.
 

Της εποπτείας και ευθύνης της Χωροταξίας και Πολεοδοµίας και ιδίως:

 

- Του Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού

 

- Της Πολεοδοµίας και των Πολεοδοµικών Εφαρµογών

 

- Των Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων

 

- Τη  χορήγηση  και  υπογραφή  αδειών,  την  έκδοση  αποφάσεων,  την  επιβολή  κυρώσεων  για  τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του Δήµου.

 
 

2). Στον Δημητριάδη Αχιλλέα του Κωνσταντίνου (χωρίς αντιμισθία) τις αρµοδιότητες:

 
 
- Της εποπτείας και ευθύνης της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

- Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

- Προβολής και Τουρισµού
- Της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης

- Της  προώθησης  και  τον  συντονισµό  υλοποίησης  προγραµµάτων  που  σχετίζονται  µε  την επιχειρηµατικότητα

- Της τέλεσης πολιτικών γάµων
 

- Της εκπροσώπησης του  Δήµαρχου  σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα  Μ.Μ.Ε. και τηςανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

 
 

3) Στην Τασοπούλου Ελένη του Σωκράτη τις αρµοδιότητες:

 
 

Της εποπτείας και ευθύνης της Καθαριότητας και Πράσινου και ιδίως:

 
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήµου,
 
- της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων,
 

- Την εποπτεία και ευθύνη µελετών και έργων Πρασίνου

 
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 
- Την τέλεση πολιτικών γάµων
 

- Της εκπροσώπησης  του Δήµαρχου  σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

 
 
4). Στον  Βαλαή Γεώργιο του Αστερίου τις αρµοδιότητες
 
 

Της εποπτείας και ευθύνης των οικονοµικών υπηρεσιών και των  αντιστοίχων µονάδων του Δήµου και ιδίως:

- Της  εξουσιοδότησης  να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία.

- Της εποπτείας και ευθύνης των κοιµητηρίων
- Της τέλεσης πολιτικών γάµων
- Της λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια

- Της έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

- Της εκπροσώπησης  του Δήµαρχου  σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

- Της αναπλήρωσης του Δημάρχου (άρθρ. 89 του Ν 3463/08-06-2006)

-

5) Στον Πουτακίδη Αριστοτέλη του Ιωάννη (χωρίς αντιμισθία) τις αρµοδιότητες:

 
- Της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Η και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον.
 
- Της τέλεσης πολιτικών γάµων
 

- Της εκπροσώπησης  του Δήµαρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

 
Καθώς και τις αρµοδιότητες στις Δηµοτικές Ενότητες Δηµητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου:
 

     Της εποπτείας της εύρυθµης λειτουργίας των αποκεντρωµένων Δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις δηµοτικές ενότητες Δηµητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου.

•  Της παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές.

 

•  Της µέριµνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού.

 

     Της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τιςδηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των  δηµοτικών ενοτήτων Δηµητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου

     Της συνεργασίας µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

     Της  εξυπηρέτησης  και  ενηµέρωσης  των  Πολιτών  για  θέµατα  των  δηµοτικών  ενοτήτων  της αρµοδιότητάς του

     Της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη των εντός δηµοτικών ενοτήτων της αρµοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 
 
 

6). Στον Ιωαννίδη Ιωάννη του Δημητρίου τις αρµοδιότητες :

 

- του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- της χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος

- της προστασίας της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- γενικά της χορήγησης και υπογραφής αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- Της τέλεσης πολιτικών γάµων
 
 

- Της εποπτείας του αυτοτελούς γραφείου διοικητικής βοήθειας

- Της εκπροσώπησης  του Δήµαρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

- Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας

- Της  σύστασης  οµάδων  εργασίας  και  οµάδων    διοίκησης  έργου  από  τα  µέλη  του  Δηµοτικού Συµβουλίου, υπαλλήλους τουΔήµου, υπαλλήλους τουΔηµοσίου τοµέα, ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του Δήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Καθώς και τις αρµοδιότητες στη Δηµοτική Ενότητα Κοζάνης:

 
- Της εποπτείας της εύρυθµης λειτουργίας των αποκεντρωµένων Δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης.
- Της παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Κοζάνης.
- Της µέριµνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού.
 

- Της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τιςδηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης

- Της συνεργασίας µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

- Της  εξυπηρέτησης  και  ενηµέρωσης  των  Πολιτών  για  θέµατα  της Δημοτικής Ενότητας  της αρµοδιότητάς του

 
 
 

7). Στον Ζαγάρα Ευθύμιο του Μιχαήλ τις αρµοδιότητες :

 
- Της τέλεσης πολιτικών γάµων
 

- Της εκπροσώπησης  του Δήµαρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

 

Καθώς και τις αρµοδιότητες στις Δηµοτικές Ενότητες Ελίμειας και Αιανής:

- Της εποπτείας της εύρυθµης λειτουργίας των αποκεντρωµένων Δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις δηµοτικές ενότητες Ελίμειας και Αιανής.

- Της παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές.

 
- Της µέριµνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού.
 

- Της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τιςδηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των  δηµοτικών ενοτήτων Ελίμειας και Αιανής

- Της συνεργασίας µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

- Της  εξυπηρέτησης  και  ενηµέρωσης  των  Πολιτών  για  θέµατα  των  δηµοτικών  ενοτήτων  της αρµοδιότητάς του

- Της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούµενων ΟΤΑ και ήδη δηµοτικών ενοτήτων της αρµοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 
 
 

Κοινοποίηση
 
1) Τμήμα Ανάπτυξης κ΄Διαχ. Ανθρωπ. Δυναμικού
2) Γραφείο Δημάρχου

3) Σε  όλα  τα  Τµήµατα  και  Διευθύνσεις  του Δήµου Κοζάνης.

4) Αποκεντρωµένη  Διοίκηση    Ηπείρου  &  Δυτ. Μακεδονίας,  Δ/νση  Αυτ/σης  &  Αποκ/σης, ΤµήµαΤοπ. Αυτ/σης Α’ βαθµ.

5) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ