Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Οικονομικές Καταστάσεις Δήμου Κοζάνης


ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 01/01/2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 01/01/2011
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΕΤΟΣ 2010 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 2010 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   
ΕΤΟΣ 2011
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31-12-2011
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ 2012
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31-12-2012
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012
ΕΤΟΣ 2013
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31-12-2013
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 2013
ΕΤΟΣ 2014
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31-12-2014
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΕΤΟΣ 2015
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31-12-2015
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2011
2012
2013
2014
-Απόφαση ψήφισης Προϋπολογισμού (2014)
-Προϋπολογισμός Εσόδων (2014)
-Προϋπολογισμός Εξόδων (2014)
-Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού (2014)
2015
-Απόφαση ψήφισης Προϋπολογισμού (2015)
-Προϋπολογισμός Εσόδων (2015)
-Προϋπολογισμός Εξόδων (2015)
-Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού (2015)
2016
-Απόφαση ψήφισης Προϋπολογισμού (2016)
-Προϋπολογισμός Εσόδων (2016)
-Προϋπολογισμός Εξόδων (2016)
-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (2016)
-Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού (2016)
2017
-Απόφαση ψήφισης Προϋπολογισμού (2017)
-Ανακεφαλαίωση Εσόδων (2017)
-Ανακεφαλαίωση Εξόδων (2017)
-Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων (2017)
-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (2017)
-Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού (2017)
2018
-Απόφαση ψήφισης Προϋπολογισμού (2018)
-Ανακεφαλαίωση Εσόδων (2018)
-Ανακεφαλαίωση Εξόδων (2018)
-Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων (2018)
-Προϋπολογισμός Εσόδων (2018)
-Προϋπολογισμός Εξόδων (2018)
-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (2018)
-Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού (2018)


ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Παραγραφή απαιτήσεων από το Δήμο Κοζάνης από τον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2017

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ 2013
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2015
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ