Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας στο ΚΕΠ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.795/2022 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον
Κ.Α.70.7135.0004 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
168/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 3.444,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 826,75 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.271,55
€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας στο ΚΕΠ Κοζάνης

Μελέτη