Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων - σκυροδέματος - ασφαλτικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη και Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ –ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολό της /ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 604/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 30.6662.0016, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 115/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.976,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.194,24€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 37.170,24 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων - σκυροδέματος - ασφαλτικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη και Ελλησπόντου

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση