Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για τις εργασίες που απαιτούνται για την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία των Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων καθώς και των χώρων στάθμευσης (Πλατεία Συντάγματος) και των κοιμητηρίων του Δήμου Κοζάνης.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.


 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Τρίτη  24 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

γ)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους και το είδος των εργασιών ή της εμπορίας

 

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κοζάνης (Γραφείο Προμηθειών) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλ 2461350360 -2461350344


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ