Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη : Σύμβαση Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της ΚΔΒΚ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια Σύμβαση Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της ΚΔΒΚ προϋπολογισμού 571.783 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. H προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-6-2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 μμ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5-7-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Αναρτημένη σε Ευρωπαική εφημερίδα

Παράρτημα Ι Μελέτη

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (PDF)

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (XML)

Παράρτημα ΙΙΙ Πίνακας Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Παράταση καταλητικής ημερομηνίας διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΣΗΣ 187864