Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης και βελτιστοποίησης επίσημης ιστοσελίδας Δήμου Κοζάνης

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 10243/21-4-2021και 17418/2-7-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 20.. Κ.Α. 00.6266.0003 (ΑΑΥ 658)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 171/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Αυτοτελές Γραφείο ΤΠΕ –Ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.500.00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.800,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.300.00 €.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης και βελτιστοποίησης επίσημης ιστοσελίδας Δήμου Κοζάνης