Επιστροφή

Δημοσίευση ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ’ αριθμ. 18603/29-06-2023 ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2023), λήγει στις 11 Ιουλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Tηλ. επικοινωνίας: 24613 50473,  24613 50467, 2461350472 και 24613 50474

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2003

Έντυπο ΣΟΧ 1 / ΔΕ-ΥΕ

Έντυπο ΣΟΧ 1/ ΠΕ-ΤΕ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Παράρτημα Απόδειξης Γνώσης Η/Υ

Συνοπτικός Κατάλογος Δικαιολογητικών