Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability», με το ακρωνύμιο: ProLight, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2021

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ