Επιστροφή

Προσωρινά αποτελέσματα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability»

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability», με το ακρωνύμιο: ProLight, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2021».

 

Πίνακας απορριπτέων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος