Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανοικτή Διακυβέρνηση

Ο Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια πολιτικών Ανοικτής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των αρχών διαφάνειας δημιουργεί τις βάσεις και τις προϋποθέσεις  για  την ανοικτή και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Φορέα  και  την ουσιαστική συμμετοχή τους στις διαδικασίες της κρατικής λειτουργίας.

 

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Ο Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011) και της υπουργικής απόφασης που αφορά στην «Ανάπτυξη, Ενοποίηση και Πιστοποίηση Δημοτικών Διαδικτυακών Τόπων» (Αριθ.Αποφ.:οικ.4055/09-09-2011 ΦΕΚ Β' 2147/26-9-2011)  προωθεί μέσω του Επίσημου Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου του Δήμου την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση αποσκοπώντας.

Περισσότερα

 

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με τον Nόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Η σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το Δήμο Κοζάνης είναι:

https://www.diavgeia.gov.gr/f/dimos_kozanis

 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζοντας το θεσμικό πλαίσιο για άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, δίνει πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Κοζάνης στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Φορέα.

Περισσότερα

 

Οικονομικά Στοιχεία

Ο Δήμος Κοζάνης στην προσπάθεια του για ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, των πληροφοριών και των δεδομένων που διαθέτει, παρέχει στους πολιτές πρόσβαση στα αναλυτικά και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Περισσότερα