Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Δημόσιες Διαβούλευσεις

Ο Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011) και της υπουργικής απόφασης που αφορά στην «Ανάπτυξη, Ενοποίηση και Πιστοποίηση Δημοτικών Διαδικτυακών Τόπων» (Αριθ.Αποφ.:οικ.4055/09-09-2011 ΦΕΚ Β' 2147/26-9-2011)  προωθεί μέσω του Επίσημου Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου του Δήμου την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση αποσκοπώντας:

- στην προώθηση πολιτικών Ηλεκτρονικής και Ανοιχτής διακυβέρνησης,
- στην ενίσχυση αρχών διαφάνειας  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
- και στην ενεργοποίηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων (δημοσίου και ιδιωτικών) και των πολιτών στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό πολιτικών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους πολίτες, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς σε ένα διάλογο ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, προβληματισμών και επιχειρημάτων επί συγκεκριμένου αντικειμένου, προγραμματικού σχεδίου και πολιτικής δράσης που θα λαμβάνει χώρα στο Διαδίκτυο και θα ολοκληρώνεται μέσω αυτού.

Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση θα εξυπηρετείται από ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου διασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

Ειδικότερα, ο Δήμος κοινοποιεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα το αντικείμενο της Δημόσιας διαβούλευσης που περιλαμβάνει:

- συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου δημόσιας διαβούλευσης
- επιπλέον πληροφοριακό υλικό που αφορά στο αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης
- στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της δημόσιας διαβούλευσης
- στοιχεία και οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων
- ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης

Για την συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα κοινοποιούνται στον επίσημο Δημόσιο Διαδικτυακό Τόπο του δήμου μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης από τον υπεύθυνό της.

Ο Δήμος Κοζάνης μέσω της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης επεκτείνει τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενημερώνοντας τους για τα συλλογικά προβλήματα του τόπου με σκοπό να τους μετατρέψει σε ισότιμα μέλη στη διαμόρφωση δημόσιου πολιτικού σχεδιασμού. Η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση θα συμβάλλει σημαντικά στη λήψη συλλογικών αποφάσεων των πολιτών και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους σε κλίμα διαφάνειας και συναίνεσης.

Αναλυτικές Οδηγίες Συμμετοχής