Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης στο Γραφείο Κοιμητηρίων, ΣΟΧ (1/2022)

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει :

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Κοζάνης

 

 (Γραφείο Κοιμητηρίων)

Κοζάνη

ΥΕ

 Εργατών/τριών Νεκροταφείου

8 μήνες

1

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ’ αριθμ. 5935/01-03-2022 ανακοίνωση  του Δήμου  Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2022), αρχίζει στις 11 Μαρτίου 2022 και λήγει στις 21 Μαρτίου 2022.

Tηλ. επικοινωνίας: 2461350467, 2461350468 και 2461350466

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Για τη θέση με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  των Δήμων Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης [περ. στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  ν. 4765/2021 (Α΄6), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών].

Σημείωση: Oι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του ν. 4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών