Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  02 / 2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 53003 /19-07-2011 προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 02/2011), αρχίζει στις 3 Αυγούστου 2011 και λήγει στις 12 Αυγούστου 2011.