Επιστροφή

Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Β/Θμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ      ΕΚΠ/ΣΗΣ
                    
 Κρόκος,  3 Σεπτεμβρίου 2012
                
 
     ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΡΟΚΟΣ
     ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2461064170     

                                                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Η Σχολική Επιτροπή Β/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)

2. του άρθρου 36 του Ν.3699/2008

3. του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007

4. του άρθρου 113 παρ.5 του Ν.1892/1990, όπως ισχύουν σήμερα :

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου (ενός διδ. έτους) για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης, οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται από το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Η Σχολική Επιτροπή δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (λ.χ. κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά), καθώς επίσης και να μη θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες, που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τους οποίους δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις από την 03-09-2012 έως την 11-09-2012 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Στη συνέχεια θα διαβιβασθούν με εισηγητικό σημείωμα του Δ/ντή στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.

Δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για την καθαριότητα άλλου σχολείου.
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό ή προηγούμενο εάν δεν έχει παραληφθεί.
  • Αποδεικτικά των λόγων που λόγων που επικαλείται ο-η αιτών-ούσα.

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

 
 

                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ