Επιστροφή

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2011

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2011 σε συμπιεσμένη μορφή (zip).

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ανάρτηση των πινάκων έγινε στις 31-08-2011. Η υποβολή των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 09-09-2011.  

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,Κτίριο ZEDA, Τ.Κ 570 01 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.