Επιστροφή

Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν έξι (106) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Πλήρους

Απασχόλησης

Μερικής απασχόλησης (4 ωρών)

Μερικής απασχόλησης (3 ωρών)

 

Διδακτικό έτος 2022-2023

28

24

54

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 21618/20-07-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης (Καθαρισμός σχολικών μονάδων), γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sxolk@cityofkozani.gov.gr αρχίζει την Πέμπτη 21/07/2022 και λήγει την Τετάρτη 03/08/2022.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων του και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

Παράρτημα

Ανακοίνωση

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση