Επιστροφή

Δημοσίευση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability»

Δημοσίευση  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability», με το ακρωνύμιο: ProLight, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2021»

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2023.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ