Επιστροφή

Προκήρυξη – ̟πρόσκληση υ̟ποβολής υποψηφιοτήτων για την ̟πλήρωση θέσης ̟προϊσταμένου ∆ιεύθυνσης

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΚΨΕ-ΟΟΚΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ν.Π.∆.∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Κοζάνη 11/2/2014

Αναρτητέα
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη
Τηλέφωνο: 2461029843
Fax : 2461029163Α Π Ο Φ Α Σ Η 29η


Θέµα: Προκήρυξη – ̟πρόσκληση υ̟ποβολής υποψηφιοτήτων για την ̟πλήρωση θέσης ̟προϊσταμένου ∆ιεύθυνσης.

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού
Αθλητισµού – Πολιτισµού – Νεολαίας ∆ήµου Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέµπ̟του του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)
2. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 2414/τ. Β/27-9-2013 Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και ΦΕΚ 1371/τ. Γ/ 27/11/2013 Κατάταξη ̟προσωπικού του Ο.Α.Π.Ν.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

1. Προκηρύσσει, την ̟πλήρωση της κάτωθι θέσης ̟προϊσταμένου ∆ιευθύνσης του Οργανισµού Αθλητισµού, Πολιτισµού και Νεολαίας ∆ήµου Κοζάνης:
1. ∆ιεύθυνση Πολιτισµού – Αθλητισµού και Νεολαίας

2. ∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι µε βαθµό Α’, Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά :
i) έχουν ασκήσει καθήκοντα ̟προϊσταμένου Τµήµατος και
ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού.

3. Σε ̟περίπτωση ̟που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω ̟προϋποθέσεις τότε µ̟πορούν να είναι υποψήφιοι µε τον αμέσως κατώτερο βαθµό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως
µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό.

4. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ̟προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα ̟πειθαρχική ̟ποινή ανώτερη του ̟προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε ̟πειθαρχικό ̟παρά̟πτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

5. Η ̟παρούσα τοιχοκολλάται στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, µε σχετικό αποδεικτικό. Η ̟προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο ̟που
̟πληροί τις ̟προϋποθέσεις για τις θέσεις ̟που ̟προκηρύσσονται.

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα.

7. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπ̟ικού µέσα σε αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 11/2/2014. Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σημείωμα µπ̟ορούν να υποβληθούν και
µε συστηµένη επιστολή.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΡΗΣ Π. ΓΕΛΑ∆ΑΡΗΣ