Επιστροφή

Προκήρυξη πρόσληψης ΣΟΧ 4/2011

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(8 μήνες), συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύουν στην πόλη της Κοζάνης . Συγκεκριμένα 2 (δύο) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 5 (πέντε) ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 71956 /30-09-2011 προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 04/2011), αρχίζει στις 05 Οκτωβρίου 2011 και λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2011.

Κατεβάστε τα αρχεία με τις πληροφορίες.