Επιστροφή

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ.  ΣΟΧ  3/2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης και του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

106

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης)

Κοζάνη

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

8 μήνες

1

 

107

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης)

Κοζάνη

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

8 μήνες

1

 

108

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Κοζάνη

ΠΕ Γεωπόνων

8 μήνες

1

 

109

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Κοζάνη

ΠΕ Δασολόγων

8 μήνες

1

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.Υ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ