Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υποβολή αιτήσεων 9-19 Ιουλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  02 / 2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.       Τα άρθρα 168,170 και 232 του Ν.3584/2007, την παρ.3 του άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2006 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ).

3.       Την αριθμ. 25/2010 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που εγκρίθηκε με την αριθμ. 12045/1333/24-02-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

4.       Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΤΟΥ Δήμου Κοζάνης (ΦΕΚ 1537/τ’Β’/28-07-1999, ΦΕΚ 1151/τ’Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1283/τ’Β’/02-07-2008 & ΦΕΚ 700/τ’Β’/15-04-2009.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης.