Επιστροφή

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθηγητές μουσικής θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, ενδιαφέρεται για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Πιάνου
2. Κλαρινέτου
3. Φλάουτου
4. Όμποε
5. Κιθάρας
6. Κρουστών
7. Ανώτερων θεωρητικών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου είναι η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των καθηγητών.

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό
Γ) Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

Δ)Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (ελλείψη αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)

Ε) Προϋπηρεσία

Στ) Υπεύθυνη Δήλωση  άρθρο 8 Ν.1599/1986, ότι ο ενδιαφερόμενος εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

 

            Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως 28/12/2012 (αρ. πρωτοκόλλου) 9.00π.μ. – 1.00μ.μ., στο Δ.Ω.Κ. (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο). Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461034932, 2461029843.