Επιστροφή

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. προκήρυξη πίνακας Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Προκήρυξη πίνακας Β)

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: από 23 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2011