Επιστροφή

Τροποποίηση ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α/15-1-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ:

Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/36640/7-12-2022 Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 15/12/2022 και αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης Νομού Κοζάνης ως εξής:

  1. Στη σελίδα 5 της ανωτέρω Ανακοίνωσης «Οι υποψήφιοι/ιες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών», διορθώνεται από το εσφαλμένο στο ορθό, ήτοι «Οι υποψήφιοι/ιες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα».
  2. Στο τέλος της ενότητας «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (σελ. 9), προστίθεται η εξής παράγραφος: «Με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/14-12-2022), το ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής των υποψηφίων που αναφέρεται στα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» ορίζεται: (α) το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος και (β) κατ’ εξαίρεση, έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Για τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης».

 

            Κατόπιν των ανωτέρω δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/36640/7-12-2022 Ανακοίνωσης έως 2/1/2023.

 

Τροποποίηση ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2022