Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΩΝ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για την προμήθεια απολυμαντικού κάδων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 18/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος με σκοπό την πλύση και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων του δικτύου αποκομιδής του Δήμου Κοζάνης

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

 

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της υπ’ αριθμ. 18/2015 μελέτης της εργασίας και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

γ)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους και το είδος των εργασιών ή της εμπορίας.

 
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κοζάνης (Γραφείο Προμηθειών) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλ. 24613 50344 – 24613 50360


Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ