Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Μείωση 50% των δημοτικών τελών σε πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία και άπορους

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πως σύμφωνα με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 608/2019, θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των δημοτικών τελών σε ποσοστό 50% για το έτος 2020 σε:

- Πολύτεκνους

- ΆμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και

- Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).


Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α


Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) και κατατίθεται μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: protokolo@kozanh.gr


α) Για πολύτεκνους: Αντίγραφο πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2020)

β) Για άτομα με αναπηρία: Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (με ισχύ για το έτος 2020)

γ) Για άπορους: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) με ισχύ για το έτος 2020.

 

Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:

         - Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

         - Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), για το έτος 2020.

         - Αντίγραφο (1ης σελίδας) βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.

         - Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου Δήλωσης (Ε1) Φορολογικού έτους 2019 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.


Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου 2 0 2 1

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση για Πολύτεκνους

Αίτηση για ΆμεΑ

Αίτηση για Απόρους (ΚΕΑ)