Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Ως Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη (Place ‐ based) ορίζεται  η αντιμετώπιση των προβλημάτων και διερεύνηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων των διαφορετικών περιοχών (υπο‐περιφερειακές, δια‐περιφερειακές, αστικές, αστικές‐αγροτικές, λειτουργικές), με συνδυασμό των διαφορετικών παρεμβάσεων, μετά από πρωτοβουλία των τοπικών δυνάμεων και στόχο την πολυ‐επίπεδη διακυβέρνηση.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) αποτελούν ένα από τα τρία εργαλεία που επελέγησαν για την προώθηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στη χώρα μας. Τα άλλα εργαλεία είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση - ΟΧΕ και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων‐ ΤΑΠΤΟΚ/CLLDs

Κύρια στοιχεία μιας Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης αποτελούν η συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των δράσεων υλοποίησης της Στρατηγικής, η τοπική αντιπροσωπευτική συμμετοχή/εταιρικότητα σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του ΕΣΣΒΑΑ (από την ανάπτυξη της στρατηγικής στην υλοποίηση και την διακυβέρνηση) και η χρηματοδοτική υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής που μπορούν να συμπληρωθούν από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, άλλες Πρωτοβουλίες, εθνικούς και ίδιους πόρους, καθώς και με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠ στις επιλέξιμες αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα εφαρμοστούν Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ), με σκοπό:

 • την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,
 • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,
 • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και
 • την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Η παραπάνω στόχευση υποδηλώνεται από τις ακόλουθες ανάγκες:

 • αναζωογόνηση της οικονομίας των αστικών περιοχών,
 • ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
 • αντιμετώπιση ζητημάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης των αστικών περιοχών.

Ως μέσα υλοποίησης προκρίνονται:

 • η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
 • η προώθηση της καινοτομίας και η διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης,
 • η ανάπτυξη δομών κοινωνικής προστασίας αλλά και οικονομίας με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών,
 • η δημιουργία υποδομών και χώρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.
Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται… κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!» η οποία  συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ

ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΕΚ 1254.5-4-2018 - Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται... κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020