Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα έργα του Δήμου Κοζάνης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Προγράμμα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-20) με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη έργων που θα βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον του Δήμου, θα ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή, θα ενισχύσουν τον τουρισμό και θα προωθήσουν δράσεις πολιτισμού.

Α/Α Δράση Συνολικός Προϋπολογισμός Επένδυσης Απόφασεις Ένταξης Παραπομπή στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για αναλυτική πληροφόρηση της πορείας υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)
1 ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β 4.341.694,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
2 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  3.970.983,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.054.709,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.618.021,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.465.345,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.215.628,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
7 ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ 822.792,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 440.000,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
9 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 172.800,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
ΣΥΝΟΛΟ 17.101.972,00 €