Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Δημοτολόγια

Γραφείο Αστικής Κατάστασης

Για έκδοση εγγράφων από το Γραφείο Αστικής Κατάστασης, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε πριν καταθέσετε τις αιτήσεις από την αρμόδια υπηρεσία.  

Απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο γραφείο για αιτήματα που αφορούν στα παρακάτω:

 • Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης
 • Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
 • Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση
 • Χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών
 • Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
 • Άνοιγμα  οικογενειακής μερίδας (λόγω γάμου, λόγω διαζυγίου, λόγω απόκτησης τέκνου εκτός γάμου, υιοθεσία κ.τ.λ.
 • Μεταδημότευση Λόγω διετούς κατοικίας , γάμου, αρχικής δημοτικότητας του πολίτη ή γονέων
 • Αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος
 • Διόρθωση τόπου γέννησης
 • Διόρθωση κυρίου ονόματος
 • Διόρθωση ηλικίας
 • Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου
 • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο
 • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2255 Τεύχος Β’) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia) με χρήση ψηφιακής διαδικασίας, δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες:

- Πιστοποιητικά Δημοτολογίου 

Α. Πιστοποιητικό Γέννησης

Β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Γ. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

            Δ. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών (εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο)

Τα ανωτέρω Πιστοποιητικά Δημοτολογίου  γίνονται αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (68Α ́), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 τουΝ. 4683/2020 (83Α ́) και ισχύει.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Αστικής Κατάστασης

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350330
email: dimotologio@cityofkozani.gov.gr

 

Ληξιαρχείο

Γραφείο Ληξιαρχείου

Απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο γραφείο για αιτήματα που αφορούν στα παρακάτω:

 • Δήλωση γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976 )
 • Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του ν. 344/1976)
 • Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν.4356/2015)
 • Δήλωση Θανάτου (αρθρα 32 & 33 ν.344/1976)
 • Δήλωση Βάπτισης (άρθρο 26 & 27 ν.344/1976)
 • Δήλωση Ονοματοδοσίας (άρθρο 25 ν. 344/1976)
 • Δήλωση Διαζυγίου (άρθρο 1438 Α.Κ. Και 14 του ν. 344/1976
 • Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (αρθ.13 του Ν.344/76)
 • Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων(άρθρο 14 ν. 344/1976)
 • Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2255 Τεύχος Β’) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia) με χρήση ψηφιακής διαδικασίας, δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες:

- Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων

Α. Απόσπασμα  Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Β. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Γ. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Δ. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Τα ανωτέρω αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων γίνονται αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (68Α ́), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 τουΝ. 4683/2020 (83Α ́) και ισχύει.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο Ληξιαρχείου

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350331
email: lixiarxeio@cityofkozani.gov.gr