Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για θέματα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, για θέματα καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, για θέματα ανακύκλωσης, για θέματα συντήρησης- υποστήριξης- διαχείρισης του τεχνικού εξοπλισμού, για θέματα Πρασίνου (μελέτες, συντηρήσεις χώρων, διαχείριση αλσυλλίων και δενδροστοιχιών κ.α) και τέλος για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος είναι οι εξής:

 

Τμήμα Καθαριότητας

Γραφείο Σχεδιασμού και Διοικητικής Υποστήριξης

 • Ασχολείται με την εκπόνηση μελετών, ανάθεση/ επίβλεψη μελετών εκτελούμενων από τρίτους τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες που ορίζονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
 • Μεριμνά για την σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης, μελετών και προμηθειών και διενεργεί τις ανάλογες δημοπρατήσεις.
 • Καταρτίζει προγράμματα Δράσης της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης και καθορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό.
 • Σχεδιάζει  και παρακολουθεί  το λειτουργικό αποτέλεσμα  από την  Εφαρμογή (σε συνεργασία  με  τα  υπόλοιπα  Τμήματα  της  Διεύθυνσης)  όλων  των  Δικτύων, Συστημάτων και Εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διεύθυνσης. Τηρεί περιοδικές στατιστικές καταστάσεις για όλες τις επιμέρους δραστηριότητες της Διεύθυνσης.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
 • Επιμελείται  την  έκδοση  φυλλαδίων  με  στόχο  την  ενημέρωση  των  δημοτών  σε θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες προβολής.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση (πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, κ.λ.π.)
 • Παρέχει  γενικές  πληροφορίες  προς  τους  πολίτες  για  τις  δραστηριότητες  της
 • Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και καταγράφει όλα τα αιτήματα/ παράπονα των πολιτών που αφορούν την Διεύθυνση, τα προωθεί για επίλυση στα επιμέρους τμήματα και ενημερώνει του πολίτες για το χρόνο και τον τρόπο επίλυσής τους.
 • Συντάσσει καταστάσεις ημερομισθίων του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα επιμέρους τμήματα της Διεύθυνσης.
 • Διεκπεραιώνει τα παραστατικά που αφορούν δαπάνες της Διεύθυνσης και τα προωθεί  στην  Διεύθυνση  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  για  την πληρωμή.
 • Συντάσσει   και   παρακολουθεί   την   εκτέλεση   του   προϋπολογισμού   και   του λειτουργικού κόστους της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων (τέλη καθαριότητας, παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες).
 • Συνδυάζει τμήματα των δύο προϋπολογισμών (εσόδων-λειτουργικού κόστους) στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα.

 

Γραφείο Αποκομιδής

 • Μεριμνά για την κανονική αποκομιδή (μηχανική ή χειρονακτική), μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση των συνήθων αστικών απορριμμάτων.
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των Λαϊκών Αγορών, καθώς και την συλλογή των ειδικών απορριμμάτων (ογκώδη αντικείμενα, κ.λ.π.), σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με βάση τα σχετικά ζυγολόγια.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων  και το λειτουργικό αποτέλεσμα τους, καθώς και την παρουσία του προσωπικού στο χώρο των εργασιών τηρώντας δελτίο παρουσίας εργατοτεχνικού προσωπικού.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Σχεδιασμού και Διοικητικής Υποστήριξης, παρέχοντας σ’ αυτό στοιχεία απασχόλησης προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και κατανάλωσης υλικών. Προτείνει και συμμετέχει στον επανασχεδιασμό υφιστάμενων δικτύων και στο σχεδιασμό νέων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Αμαξοστασίου - Διαχείρισης & Συντήρησης  Οχημάτων    -  Υλικοτεχνικού  Εξοπλισμού  &  Αμαξοστασίου  για  την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού (μηχανολογικού ή μη ) του Τμήματος.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που είναι αναγκαία   για   το   Τμήμα   και   εισηγείται   την   ανανέωση   του   μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Ελέγχει σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία την τήρηση του Κανονισμού
 • Καθαριότητας.

Γραφείο  Οδοκαθαρισμού-  Καθαρισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων  και  Ειδικών    Συνεργείων

 • Μεριμνά για τον καθαρισμό (χειρονακτικό ή μηχανικό) και την πλύση οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Μεριμνά για την εκκένωση των απορριμματοδεκτών.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό των αφοδευτηρίων και την απομάκρυνση των αφισών από τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων  και το λειτουργικό αποτέλεσμα τους, καθώς και την παρουσία του προσωπικού στο χώρο των εργασιών, τηρώντας δελτίο παρουσίας εργατοτεχνικού προσωπικού.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Σχεδιασμού και Διοικητικής Υποστήριξης, παρέχοντας σ’ αυτό στοιχεία απασχόλησης προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και κατανάλωσης   υλικών   και   συμμετέχοντας   στον   αυτοσχεδιασμό   υφιστάμενων δικτύων και στο σχεδιασμό νέων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Αμαξοστασίου - Διαχείρισης & Συντήρησης  Οχημάτων    -  Υλικοτεχνικού  Εξοπλισμού  &  Αμαξοστασίου  για  την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού (μηχανολογικού ή μη ) του Τμήματος.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που είναι αναγκαία   για   το   Τμήμα   και   εισηγείται   την   ανανέωση   του   μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Ελέγχει σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία την τήρηση του Κανονισμού

Γραφείο Ανακύκλωσης

 • Μεριμνά για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικά, κ.α), την επεξεργασία και την διάθεσή τους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης.
 • Μεριμνά για την τοποθέτηση ειδικών κάδων για την ανακύκλωση όλων των υλικών που προσφέρονται για αυτό το σκοπό.
 • Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών.
 • Μεριμνά για την διάθεση και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διατηρεί τους κάδους ανακύκλωσης σε καλή κατάσταση και καθαρούς προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία βάρους των Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Σχεδιασμού και Διοικητικής Υποστήριξης, παρέχοντας σ’ αυτό στοιχεία απασχόλησης προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και κατανάλωσης υλικών. Προτείνει και συμμετέχει στον επανασχεδιασμό υφιστάμενων δικτύων και στο σχεδιασμό νέων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Αμαξοστασίου - Διαχείρισης & Συντήρησης  Οχημάτων    -  Υλικοτεχνικού  Εξοπλισμού  &  Αμαξοστασίου  για  την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού (μηχανολογικού ή μη ) του Τμήματος.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που είναι αναγκαία   για   το   Τμήμα   και   εισηγείται   την   ανανέωση   του   μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης  και  Αμαξοστασίου  -  Διαχείρισης  &  Συντήρησης Οχημάτων -  Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού & Αμαξοστασίου

Γραφείο Υποστήριξης – Διαχείρισης - Συντήρησης Οχημάτων - Υλικοτεχνικού  Εξοπλισμού & Αμαξοστασίου

 • Εντέλλεται και παρακολουθεί την κίνηση των οχημάτων του Δήμου γενικά.
 • Παρακολουθεί και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών.
 • Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των οχημάτων.
 • Τηρεί  στατιστικά  στοιχεία  της  κίνησης  και  της  κατανάλωσης  καυσίμων  των οχημάτων του Δήμου.
 • Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο με στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών, καθώς και κατασκευαστικά στοιχεία, φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγίες προληπτικής συντήρησης.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των οχημάτων.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υπηρεσιών που ανήκουν τα οχήματα, σχετικά με την πλήρη συμμόρφωση της λειτουργίας των οχημάτων με τις κείμενες διατάξεις περί χρήσης και κυκλοφορίας οχημάτων των Ο.Τ.Α.
 • Μεριμνά για την προληπτική συντήρηση και για κάθε απαιτούμενη επισκευή των οχημάτων και των κινητών μηχανημάτων.
 • Τηρεί αρχείο συντήρησης και επισκευών των οχημάτων και των κινητών μηχανών. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και κινητών μηχανημάτων.
 • Εκπονεί προγράμματα προληπτικής συντήρησης και παρακολουθεί την εκτέλεση τους και την εκτέλεση όλων των επισκευών από το συνεργείο συντήρησης και επισκευών.
 • Αναφέρει κάθε διαπιστωμένη ζημία στα οχήματα από υπαιτιότητα των οδηγών τους ή τρίτων και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών.
 • Εκτελεί διαδικασίες ανάθεσης έργων επισκευής σε τρίτους και επιβλέπει τις εργασίες αυτές.
 • Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οχήματα, να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 • Μεριμνά για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την φύλαξη των οχημάτων.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που αφορά την κίνηση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη φύλαξη του Αμαξοστασίου.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου,    διεκπεραίωση    και    αρχειοθέτηση     αλληλογραφίας,     θέματα προσωπικού κλ.π.)

Γραφείο Συντήρησης Αμαξωμάτων και Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

 • Εκτελεί εργασίες επισκευών φανοποιίας- βαφής οχημάτων.
 • Εκτελεί εργασίες επισκευών υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Εκτελεί  εργασίες  σιδηροκατασκευών  και  συντηρήσεων  των  εγκαταστάσεων  του αμαξοστασίου.
 • Τηρεί αρχείο συντήρησης και επισκευών.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την συντήρηση.
 • Εκτελεί διαδικασίες ανάθεσης έργων επισκευής σε τρίτους και επιβλέπει τις εργασίες αυτές.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που αφορά την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού του Δήμου.

 

Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Γραφείο Κηποτεχνικών Μελετών και Εφαρμογών

 • Τηρεί αρχείο έργων του Τμήματος σε τρία επίπεδα:
 1. Προγραμματιζόμενα έργα
 2. Υπό εκτέλεση Έργα
 3. Αποπερατωθέντα
 • Τηρεί τεχνικό πληροφοριακό αρχείο έργων του τμήματος, όπου τηρούνται ποσοτικά και  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  έργων  που  προγραμματίζονται,  εκτελούνται  ή έχουν αποπερατωθεί (στοιχεία ταυτότητας του έργου, στοιχεία μελετητών / αναδόχων,   βασικά   μεγέθη   του   έργου,   χρονοδιαγράμματα,   φάσεις   /στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρώπινου δυναμικού, κλπ)  με τα  αντίστοιχα παραστατικά / έντυπα (π.χ.  Δελτία  Προόδου  Εργασιών, Πιστοποιήσεις,   πληρωμές   εργολάβων,   δελτία   εργασίας   προσωπικού,   δελτία αγοράς υλικών, κλπ).
 • Τηρεί κοστολογικό αρχείο έργων, όπου τηρούνται κάθε είδους δαπάνες και αναλώσεις που αντιστοιχούν στην εκτέλεση καθενός από τα έργα.
 • Τηρεί αρχείο προγραμμάτων έργων του Τμήματος.
 • Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το καθορισμό των αναγκαίων προτεραιοτήτων, έργων και επεμβάσεων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης στην εκπόνηση μελετών και εκτελεί έργα πρασίνου που αφορούν στη δημιουργία αναγκαίων υποδομών, εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, φυτεύσεων νέων χώρων, επεκτάσεων, αναπλάσεων και αναδιαμορφώσεων.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που είναι αναγκαία   για   το   Τμήμα   και   εισηγείται   την   ανανέωση   του   μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αναθέτει ανάλογες μελέτες και εργασίες σε τρίτους και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής μελετών και έργων.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη φυτωριακών καλλιεργειών, για την παραγωγή και εξασφάλιση του αναγκαίου φυτικού υλικού, ετησίων ανθέων, ποωδών φυτών, θάμνων, δενδρυλλίων, σπόρων και για την διάθεση τους για τις ανάγκες του Δήμου. Μεριμνά για τη συγκρότηση, την οργάνωση, τον συντονισμό και γενικά τη διοίκηση των συνεργείων του γραφείου για την εκτέλεση των εργασιών.

Γραφείο Περιαστικού Πρασίνου, Αλσυλλίων και Δενδροστοιχιών.

 • Μεριμνά  για  την  εγκατάσταση  δενδροστοιχιών  σε  πεζοδρόμια  οδών  εντός  των ορίων του Δήμου. Καταρτίζει και εφαρμόζει με λεπτομέρεια προγράμματα φύτευσης, συντήρησης, άρδευσης, φυτοπροστασίας και κλαδέματος των δενδροστοιχιών.
 • Επεξεργάζεται προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και διαχείριση περιαστικών δασών.
 • Εισηγείται προτάσεις μελέτης και εκτέλεσης έργων υποδομής (π.χ. δασικής οδοποιίας, διευθέτησης δασικών χειμάρρων, κατασκευής υδατοδεξαμενών, υποδομών βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής, αντιπυρικών ζωνών).
 • Συντηρεί τα παραπάνω έργα.
 • Διατυπώνει προτάσεις στο Δασαρχείο ή στο τμήμα αναδασώσεων του Υπουργείου
 • Γεωργίας για την αναδάσωση των περιοχών.
 • Επιμελείται την συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που είναι αναγκαία   για   το   Τμήμα   και   εισηγείται   την   ανανέωση   του   μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων άμεσου επεμβάσεων, σε περιπτώσεις επειγόντων αναγκών.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση, την οργάνωση, τον συντονισμό και γενικά τη διοίκηση των συνεργείων του γραφείου για την εκτέλεση των εργασιών.

Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

 • Μεριμνά για την προστασία χώρων πρασίνου και υπαίθριων χώρων πρασίνου και υπαίθριων χώρων μέσα στα όρια του δήμου (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, παρτέρια, κόμβοι, νησίδες, σχολεία, γήπεδο).
 • Καταρτίζει και εφαρμόζει με λεπτομέρεια προγράμματα εργασιών φυτεύσεων, άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, κοπής χλοοταπήτων, ζιζανιοκτονίας, κλαδέματος δένδρων, θάμνων, μπορντούρας.
 • Καθορίζει τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά, κλπ.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών εργαλείων και μηχανημάτων που είναι αναγκαία   για   το   Τμήμα   και   εισηγείται   την   ανανέωση   του   μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου από κάθε λογής άχρηστα αντικείμενα κι κηπευτικά απορρίμματα και μεταφορά τους σε ειδικό χώρο.
 • Μεριμνά για την συντήρηση αρδευτικών συστημάτων χώρων πρασίνου.
 • Μεριμνά  για  την  συγκρότηση,  την  οργάνωση,  τον  συντονισμό  και  γενικά  την διοίκηση των συνεργείων του γραφείου για την εκτέλεση των εργασιών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας ,θέματα προσωπικού κλ.π.)

Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης

λειτουργίας  σχετικών  εγκαταστάσεων,  κατασκευής  μονάδων  επεξεργασίας  και αξιοποίησης.

(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.

 • Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

(β) Τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(γ) Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν.2545/1997 (ΦΕΚ

254, Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.

(δ) Την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από την εκδήλωση πυρκαγιάς.

 • Στο  πλαίσιο  αυτό  μεριμνά  για  την  τήρηση  των  υποχρεώσεων  από ιδιοκτήτες,  νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
 • Μελετά, σχεδιάζει εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας ,θέματα προσωπικού κλ.π.)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350442

email: perivallon@cityofkozani.gov.gr