Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

Παροχή δωρεάν  φαρμακευτικής περίθαλψης σε  ανασφάλιστους πολίτες (υπ’αρ.Α3 (γ) / ΓΠ/οικ.25/32 ΚΥΑ ΦΕΚ 908/2016 τ.β)
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΗΔΙΚΑ).
 
Αφορά Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνιμους κατοίκους που προέρχονται από χώρες που ανήκουν στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη.

Να είναι κάποιος άνεργος ή να αντιμετωπίζει, αποδεδειγμένα, πρόβλημα υγείας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία
2. Μία φωτογραφία (σε περίπτωση που κατατίθενται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς και όλων των σελίδων του διαβατηρίου, ή Άδειας Παραμονής
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους Ε1 και εκκαθαριστικό Εφορίας.
6. Αποδεικτικό κατοικίας ( μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ) ή βεβαίωση  μονίμου κατοικίας.
7. Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ